Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 A·Sister: Liesbeth Bargerbos. A·Sister: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie A·Sister een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen etc. gemaakt met CMS WordPress.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met A·Sister verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met A·Sister.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door A·Sister zijn geheel vrijblijvend.

3.2 A·Sister is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 1 maand wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de offerte schriftelijk bevestigd is; de aanbetaling van 30% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen. Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 A·Sister zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft A·Sister het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan A·Sister aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 A·Sister is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat A·Sister is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor A·Sister kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht, ontvangen aanbetaling en aanlevering van benodigd materiaal.

6.2 De werkzaamheden worden verricht op het door u geleverde domein. Indien gewenst kan deze worden afgeschermd zodat het resultaat alleen zichtbaar is wanneer men inlogt. 

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van A·Sister, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 A·Sister is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever

 

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het vervullen van alle afspraken zoals genoemd in de offerte/opdracht.

7. Copyright

7.1 Al het door A·Sister vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A·Sister niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door A·Sister verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van A·Sister, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan A·Sister hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is A·Sister gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 A·Sister behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7.4 Na voltooiing van de opdracht zijn alle rechten van de website, de inhoud etc. van de Opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover A·Sister bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan A·Sister op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met A·Sister of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met A·Sister.

8.2 A·Sister is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is A·Sister slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van A·Sister voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Gebreken melden

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan A·Sister. Indien de melding gegrond is zal A·Sister deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan A·Sister binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Melding van gebreken geeft de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor A·Sister naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en A·Sister en is de opdrachtgever verplicht om het werk van A·Sister volgens afspraak te honoreren. 

11.2 De opdrachtgever dient het afgesproken percentage van het totaalbedrag zoals vermeld in de offerte als aanbetaling te voldoen.

11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien A·Sister de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Wanneer de website is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en A·Sister kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door A·Sister niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.

11.2.2 Na het voldoen van de aanbetaling dient de opdrachtgever alles aan te leveren zoals afgesproken om verder te kunnen met de opdracht. Mocht de opdrachtgever binnen 2 maanden niet de benodigde gegevens leveren, kan A·Sister afzien van de gehele opdracht. De aanbetaling kan dan ook niet worden teruggevorderd vanwege reeds verricht werk en administratieve kosten.

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal A·Sister een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. 

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door A·Sister een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 A·Sister bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 A·Sister zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan A·Sister 

13.2 Wanneer A·Sister bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. A·Sister is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. A·Sister zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 A·Sister is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt A·Sister zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgelever
de website.

13.5 De opdracht is voltooid op het moment dat opdrachtgever tevreden is met het eindresultaat, wanneer het aantal afgesproken uren in de offerte behaald is, of de afgesproken tijd verstreken is, mits voldaan aan de afspraken in de offerte/opdracht.

 

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.